Privacy Policy

Peter de Brauwer Loodgieter- en dakbedekkingsbedrijf (hierna: ‘De Brauwer’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door De Brauwer worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers van de website www.debrauwer-loodgieter.nl (hierna: ‘de website’). De Brauwer acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De Brauwer zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De Brauwer verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan De Brauwer, zoals:

– bij het gebruik van een contactformulier op de website;
– in verband met een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en De Brauwer of de uitvoering van zodanige overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden door De Brauwer verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en De Brauwer gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

De door u middels een contactformulier op de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met De Brauwer hebt gesloten, bijvoorbeeld wat betreft loodgieters-, dakbedekkings-, installatie-, montage- of herstelwerkzaamheden of de levering van producten, dan wel u De Brauwer een verzoek heeft gedaan om een overeenkomst met u te sluiten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren c.q. om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en De Brauwer gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals onderaannemers van De Brauwer en postorderbedrijven voor de bezorging van bestellingen. De Brauwer zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van De Brauwer vallen, evenals door De Brauwer ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van De Brauwer.

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van De Brauwer of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen De Brauwer of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het geautomatiseerd verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van De Brauwer voor zover nodig is om de website en e-mailvoorzieningen van De Brauwer te kunnen exploiteren, het maken van dagelijkse back-ups van gegevens aanwezig op de systemen van De Brauwer waarvoor De Brauwer een automatiseringsbedrijf heeft ingeschakeld en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhouder om de administratie en boekhouding van De Brauwer te kunnen verzorgen.

Ook werkt De Brauwer samen met een derde partij die de website beheert en daardoor toegang heeft tot de backend van de website, bijvoorbeeld om foto’s van verrichte werkzaamheden op de website te plaatsen. Deze derde partij heeft uitsluitend toegang tot of de beschikking over uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is om de door De Brauwer aan deze partij opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

Uw rechten
U heeft het recht om De Brauwer te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door De Brauwer slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. De Brauwer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Brauwer, kunt u contact opnemen met De Brauwer. De Brauwer helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Brauwer of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Peter de Brauwer Loodgieter- en dakbedekkingsbedrijf
Chalonhof 100
3762CS Soest
Mobiel: 06-20838719
E-mailadres: peter@debrauwer-loodgieter.nl

Wegens vakantie zijn wij van 22-07 t/m 18-08 gesloten

X