Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1. De Brauwer: Peter de Brauwer Loodgieter- en dakbedekkingsbedrijf, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Soest, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 90698932.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Brauwer een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere tussen De Brauwer en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee De Brauwer zich heeft verbonden tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of de verkoop en levering van producten.
5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens De Brauwer te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: loodgieters- dakbedekkings-, installatie-, montage- en herstelwerkzaamheden.
6. Producten: alle in het kader van een koopovereenkomst, dan wel overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden, door of namens De Brauwer te leveren zaken.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Brauwer en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van De Brauwer vrijblijvend.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van De Brauwer, binden hem niet.
3. Aan een aanbod van De Brauwer dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van De Brauwer, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Brauwer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Brauwer nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. In geval de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. De wederpartij dient zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de werkzaamheden is vereist, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, juist en volledig aan De Brauwer te verstrekken. Voorts dient de wederpartij De Brauwer steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij is bovendien gehouden De Brauwer zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
2. De wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij, voor zover relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
– de door De Brauwer te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien De Brauwer dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. De Brauwer zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
– alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, waaronder het zorgdragen voor een plaats van uitvoering vrij van obstakels, om het voor De Brauwer mogelijk te maken meteen met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen aanvangen. Van voorbereidende werkzaamheden waarop de wederpartij redelijkerwijs niet bedacht kon zijn, doet De Brauwer voorafgaand mededeling aan de wederpartij;
– de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken;
– de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
– alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
– De Brauwer tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de wederpartij in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
3. De Brauwer dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet, water- en andere voor de werkzaamheden redelijkerwijs benodigde voorzieningen en zaken op locatie van de wederpartij.
4. De wederpartij staat ervoor in dat er kosteloze parkeergelegenheid aanwezig is in de directe nabijheid van de plaats van uitvoering. Indien parkeren niet kosteloos is, behoudt De Brauwer het recht voor deze kosten aan de wederpartij door te berekenen.
5. De wederpartij staat, behoudens voor zover anders uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit, in voor de deugdelijkheid van de zaken van de wederpartij waarmee of waaraan in het kader van de overeenkomst dient te worden gewerkt. Voor schade als gevolg van gebreken van de hier bedoelde zaken, draagt De Brauwer geen aansprakelijkheid, tenzij hij deze gebreken kende of redelijkerwijs had kunnen kennen.
6. Indien de werkzaamheden op verschillende dagen worden uitgevoerd, dient de wederpartij De Brauwer op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen, welke voor de opslag van te gebruiken gereedschap, de producten en andere materialen geschikt is.
7. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is De Brauwer, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.
8. Schoonmaakwerkzaamheden alsmede werkzaamheden ter verwijdering van restafval, komen, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, na oplevering van de werkzaamheden voor rekening van de wederpartij en worden niet door of namens De Brauwer uitgevoerd.

ARTIKEL 5. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN
1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop van producten zonder dat de overeenkomst voorziet in de uitvoering van werkzaamheden.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.
3. In geval van bezorging van de producten, bepaalt De Brauwer de wijze van verzending en de verpakking van de producten.
4. Het is De Brauwer toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is De Brauwer gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal De Brauwer de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van De Brauwer mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. De Brauwer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
9. Indien De Brauwer bij toepassing van de leden 6, 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN RECLAMES
1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
– het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen;
– De Brauwer aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.
2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of De Brauwer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan De Brauwer te worden gemeld door aantekening daarvan op de door de wederpartij te ondertekenen werkbon. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij De Brauwer te worden gemeld.
3. De wederpartij dient, in geval van losse verkoop als bedoeld in het vorige artikel, op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan De Brauwer. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had behoren te geraken, schriftelijk mededeling te doen aan De Brauwer.
4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan wel reclameert ten aanzien van prestaties die zij uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, vloeit er voor De Brauwer uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
6. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 14.9 laatste zin onverlet.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN EN DERDEN
1. De Brauwer spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en/of uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen. Echter zijn de hier bedoelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van De Brauwer treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij De Brauwer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen De Brauwer de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien De Brauwer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat De Brauwer deze gegevens heeft ontvangen.
3. Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden maakt De Brauwer mogelijk gebruik van niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen. Behoudens opzet en bewuste roekloosheid van De Brauwer en behoudens voor zover de wet daaraan niet dwingend in de wet staat, draagt De Brauwer geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aan deze hulppersonen toerekenbare tekortkomingen.
4. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele niet-ondergeschikte hulppersonen van De Brauwer. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan De Brauwer, jegens de wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

ARTIKEL 8. | TUSSENTIJDSE OPZEGGING DOOR DE WEDERPARTIJ
1. In geval van opzegging van een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden, is de wederpartij de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor De Brauwer uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door De Brauwer te maken kosten, wordt de door de wederpartij verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die De Brauwer over het gehele werk zou hebben gemaakt.
2. In geval van opzegging van een overeenkomst die slechts voorziet in de verkoop en levering van producten, zoals bedoeld in artikel 5, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

ARTIKEL 9. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede begrepen is), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. De Brauwer zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. De Brauwer zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is De Brauwer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van De Brauwer op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor haar rekening, tenzij De Brauwer de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Brauwer zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen kan De Brauwer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 10. | GARANTIE
1. De Brauwer verstrekt uitsluitend garantie op het (op)geleverde voor zover zulks uitdrukkelijk door De Brauwer is vermeld.
2. Nimmer wordt enige garantie verstrekt op door of namens De Brauwer verrichte werkzaamheden waarbij zaken zijn verwerkt, gemonteerd etc. die door de wederpartij zelf beschikbaar zijn gesteld.
3. Een door De Brauwer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens De Brauwer kunnen doen gelden.
4. Eventueel toepasselijke garantie vervalt indien een gebrek van een door of namens De Brauwer geleverd, gemonteerd of geïnstalleerd product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan De Brauwer kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege De Brauwer en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van De Brauwer zijn uitgevoerd.
5. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Brauwer worden geretourneerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT
1. De Brauwer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien en voor zover overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien De Brauwer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, blijft de wederpartij de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. In verband met overmacht geleden schade anders dan (gedeeltelijke) restitutie dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. De Brauwer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst De Brauwer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is De Brauwer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
3. Voorts is De Brauwer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door De Brauwer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die De Brauwer ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien De Brauwer de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren. Indien te leveren prestaties op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten zullen dan aan de wederpartij worden doorberekend.
2. De Brauwer is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, tenzij sprake is van een consumentenkoop, in welk geval de consument slechts gehouden kan worden tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de overeengekomen koopprijs.
3. De Brauwer is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van vooruitbetalingen als bedoeld in het vorige lid.
4. Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door De Brauwer voorgeschreven wijze.
5. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van De Brauwer, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6 en 10, is De Brauwer na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door wederpartij verlangde werkwijzen en verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan De Brauwer kan worden toegerekend.
3. De Brauwer is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in lid 4 die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van De Brauwer in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
4. De Brauwer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Brauwer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Brauwer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
5. De Brauwer heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor De Brauwer, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient De Brauwer daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van De Brauwer ter zake vervalt.
6. De aansprakelijkheid van De Brauwer is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Brauwer betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Brauwer nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Brauwer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Brauwer dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. De wederpartij vrijwaart De Brauwer van al haar aanspraken en aanspraken van derden in verband met schade waarvan de oorzaak aan een ander dan aan De Brauwer toerekenbaar is.
8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Brauwer één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan De Brauwer.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door De Brauwer geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht De Brauwer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan De Brauwer dan wel aan de door De Brauwer aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Brauwer is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
5. Als de wederpartij, nadat de producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van De Brauwer aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Wegens vakantie zijn wij van 22-07 t/m 18-08 gesloten

X